Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Consfătuirea metodică a profesorilor de Religie din judeţul Prahova, Buşteni, joi 25 septembrie 2008:

Domnule Inspector Şcolar General,
Distinşi profesori de Religie,
Stimaţi invitaţi,

Ne bucurăm de faptul că Şcoala românească conlucrează cu Sfânta Biserică atât pentru înnobilarea caracterului tinerilor care studiază în şcoli şi licee, cât şi pentru cultivarea modului de cunoaştere prin comuniune în rândul profesorilor din judeţul Prahova, adunaţi în această zi, la Buşteni, pentru a se documenta în domeniul educaţional religios.

În timp ce ştiinţa cultivă cunoaşterea creaţiei, a universului fizic şi social, credinţa religioasă cultivă relaţia cu Creatorul şi Mântuitorul lumii, oferind omului şi creaţiei semnificaţie şi valoare eternă. Din această perspectivă, studiul Religiei devine o necesitate culturală şi educaţională. Fără Religie, nu poţi avea o cultură completă, pentru că societatea secularizată încearcă să reducă valoarea eternă a persoanei umane la eficienţa ei utilitaristă.

Mai mult decât oricând, Biserica şi Şcoala sunt chemate astăzi să ofere copiilor şi tinerilor nu numai ştiinţă şi informare, ci şi sens sau speranţă spre a trăi viaţa în comuniune de iubire şi preţuire reciprocă, cultivând demnitatea şi solidaritatea umană.

Valorile oferite de educaţia religioasă sunt extrem de necesare, pentru că ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esenţial şi un liant existenţial între toate cunoştinţele teoretice, dobândite prin studiul celorlalte discipline. Religia îl învaţă pe copil şi pe tânăr recunoştinţa faţă de părinţi şi faţă de binefăcători, dărnicia şi hărnicia, sfinţenia vieţii, valoarea eternă a fiinţei umane, sensul prim şi ultim al universului, binele comun şi frumuseţea sufletului profund uman, cultivat şi îmbogăţit prin idealuri nobile şi virtuţi.

Fiind lumina vieţii în comuniune de iubire cu Dumnezeu şi oamenii, Religia subliniază valoarea eternă a faptelor bune, săvârşite în timpul limitat al vieţii terestre, şi promovează comuniunea între generaţii, prin valorile perene ale credinţei cultivate şi transmise.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a iubit copiii pe care i-a chemat la Sine, zicând: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi!“ (Matei 19, 14). Să nu împiedicăm copiii să vină la Hristos, să vină la Şcoală şi la Biserică spre a se pregăti pentru o viaţă care cultivă valorile şi virtuţile. Cu această pregătire spirituală, ei vor cultiva mai bine credinţa, dreptatea, adevărul, demnitatea umană şi tezaurul spiritual şi cultural al poporului nostru în context european.

De la Sfinţii Părinţi şi din experienţa celor două mii de ani de existenţă a Bisericii, am învăţat că puterea credinţei transformă într-adevăr sufletele oamenilor. De aceea, profesorilor de astăzi le revine responsabilitatea de a valorifica şansa predării Religiei în Şcoală, prin devotamentul şi prin dăruirea lor, atât la catedră, cât şi la Biserică. Profesorul de vocaţie se comportă la catedră, cu toţi copiii încredinţaţi lui spre învăţătură, precum umblă preotul cu Sfintele Daruri în Altar, slujind la formarea caracterelor, prin înţelepciunea sa, care vine de la Duhul Sfânt. Prin urmare, aşezăm la loc de cinste în ierarhia valorilor pe profesorul erudit şi evlavios, cu simţ pedagogic şi etos misionar.

Proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a anului 2008 ca An jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii trebuie să găsească ecouri vii şi în activitatea profesorilor şi a elevilor, întrucât educaţia religioasă creştin-ortodoxă autentică se sprijină pe aceste două repere fundamentale: Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie. În acest sens, concursul jubiliar Anul 2008 – an jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii, iniţiat de Patriarhia Română pentru copiii şi tinerii de toate vârstele, vine să amplifice şi să stimuleze interesul pe care aceştia îl manifestă faţă de valorile perene ale culturii şi spiritualităţii noastre româneşti.
Tot pentru împlinirea nevoilor spirituale ale copiilor şi tinerilor, în scopul formării caracterului lor religios-moral autentic, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat hotărârea în acest an de a înfiinţa, la fiecare parohie şi la fiecare Centru Eparhial, un birou de catehizare a tineretului, care să desfăşoare programe şi activităţi specifice cu tinerii. Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, ce va fi implementat la parohii, prin caracterul său complementar, vine să întregească educaţia religioasă a copiilor şi tinerilor iniţiată în familie şi continuată prin ora de Religie din şcoală. De colaborarea eficientă a preotului din parohie cu profesorul de Religie din şcoală depinde succesul educaţional al misiunii pe care amândoi sunt chemaţi să o împlinească.

Biserica este preocupată nu numai de participarea elevilor la orele de Religie, ci de participarea lor la toate activităţile didactice din Şcoală. Astfel, Biserica acordă o deosebită atenţie, prin programul „Nu abandona Şcoala!”, prevenirii, în rândul elevilor, a abandonului şcolar aflat în continuă creştere, precum şi diminuării efectelor acestuia, prin reintegrarea în sistemul de învăţământ a copiilor şi tinerilor care, confruntaţi cu dificultăţi sociale, au renunţat la studii.

Aşadar, nici o familie să nu lase copiii fără şcoală! Orice sacrificiu trebuie făcut pentru cultura şi binele copiilor. Ei sunt viitorul familiei, al neamului, al ţării şi chiar al Europei, dornică să se constituie într-o unitate de valori din care nu pot lipsi cele religioase. Economia, ştiinţa şi tehnologia nu pot rezolva multiplele probleme sufleteşti ale omenirii, ci este nevoie de liantul viu al credinţei în iubirea eternă a lui Dumnezeu faţă de umanitate, ca bază pentru comuniune stabilă.

Anul şcolar 2008-2009, prin grija comună a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, aduce pentru elevi şi pentru profesorii de Religie, în premieră, programe şcolare revizuite uniform, pentru întreg sistemul de învăţământ preuniversitar, de la clasa I şi până la clasa a XII-a, care necesită, în scurtă vreme, alcătuirea de manuale şcolare corespunzătoare. Desigur că ne dorim o armonizare a acestor programe şcolare nu numai în interiorul disciplinelor, ci şi o abordare interdisciplinară a educaţiei, în aşa fel încât cunoştinţele dobândite în şcoală să nu fie contradictorii sau inutile vieţii de zi cu zi, ci să conlucreze la formarea competenţelor şi a aptitudinilor, precum şi la zidirea sufletească, a elevilor. Aşa cum Geografia oferă cunoaşterea configuraţiei spaţiale a pământului, esenţială pentru cunoaşterea patriei şi a planetei, iar Istoria oferă cunoaşterea succesiunii temporale a generaţiilor umane, Religia oferă perspectiva comuniunii eterne de iubire între Dumnezeu şi oameni, între Creator şi creaturi, între persoane şi popoare.

Noile programe aprobate pentru învăţământul primar, gimnazial şi post-gimnazial evidenţiază locul binemeritat al Religiei în rândul disciplinelor din trunchiul comun ale planurilor-cadru de învăţământ şi confirmă eforturile tuturor celor ce au sprijinit campania Nu vrem liceu fără Dumnezeu!, iniţiată de Patriarhia Română pentru păstrarea studiului Religiei în curriculum-ul Şcolii româneşti. Tuturor le adresăm alese mulţumiri şi binecuvântări pentru fidelitatea lor în promovarea iniţiativelor comune ale Bisericii, ale Şcolii româneşti şi ale părinţilor.

Mulţumim atât autorităţilor locale ale oraşului Buşteni, cât şi reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova, pentru că au oferit profesorilor de Religie din Judeţul Prahova posibilitatea de a fi în comuniune frăţească în această zi. Rugăm pe Hristos Domnul să Vă dăruiască, dumneavoastră tuturor, profesorilor, elevilor şi părinţilor, pace şi sănătate, spor în viaţă şi în credinţă, ajutor şi bucurie în activitatea pe care o desfăşuraţi.

Cu părintească dragoste şi multă preţuire,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române